SZKOŁA DEMOKRACJI

Nasza placówka znalazła się w grupie 87 szkół z całej Polski, którym Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało certyfikat SZKOŁY DEMOKRACJI. Podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2016 r., odbyło się podsumowanie projektu , na które zaproszono 25 zespołów szkolnych, w tym nasz:) Do stolicy pojechali nasi przedstawiciele SU: Pamela Bumbul i Michał Janiak z opiekunem Samorządu Dagmarą Karasińską.

Głównym celem projektu „Szkoła demokracji” było wzmocnienie mechanizmów demokratycznych w polskich szkołach i zwiększenie udziału uczniów w decydowaniu o wspólnych sprawach. W projekcie wzięło udział ponad 170 szkół, które w roku szkolnym 2015/2016 pracowały nad wprowadzeniem w życie kryteriów, które wypracowało CEO oraz które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic.

Aby uzyskać tytuł Szkoły demokracji, zespoły szkolne miały za zadanie spełnienie poniższych kryteriów zawierających się w 7 obszarach:

1. Wybory reprezentacji:

 • W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem).
 • Wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.
 • Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy.

2. Działania uczniów i uczennic:

 • Władze Samorządu Uczniowskiego są niezależne i samodzielne w planowaniu oraz realizacji swoich przedsięwzięć.
 • Władze SU przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów, uwzględniają je w planowaniu swoich działań.
 • Uczniowie mogą liczyć na pomoc SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

3. Komunikacja i media:

 • Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej.
 • Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

4. Podejmowanie decyzji:

 • Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania.
 • Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic.
 • Przedstawiciele i przedstawicielki młodzieży, kadry pedagogicznej, rodziców spotykają się regularnie.

5. Uczenie się i nauczanie:

 • Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów.
 • Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami.
 • Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

6. Zasoby i kwestie formalne:

 • Władze Samorządu Uczniowskiego mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach.
 • Istnieje uchwalony przez uczniów i uczennice Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

7. Otwarta szkoła:

 • Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i obrony łamanych praw.
 • Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

Jesteśmy dumni z tego, że we wszystkich obszarach udało nam się spełnić każde kryterium. To wspólny sukces Dyrekcji, Nauczycieli i Samorządu – a więc wszystkich uczniów naszej szkoły!!!

13002618_1243094155722277_8992795593513482670_o 12994448_832773756850006_6992561791393946497_n 12977283_834620816667361_7499789902670730558_o 12983265_834620443334065_2913691200553392091_o 12987972_833152830145432_1200881540_n 12973251_834620506667392_4380767206403084382_o 12970842_834620280000748_6303096374566796277_o 12963422_1240010432697316_9097173927326445137_n